ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ เว็บไซต์ https://www.equity.sinwattana.com ซึ่งให้บริการภายใต้บริษัท ฟินิกซิคท์ สินวัฒนา จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" โดยข้อความที่ปรากฎในข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้สำหรับควบคุมดูแลผู้ขอใช้บริการที่ใช้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของทางบริษัท ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องอ่าน รับทราบรวมทั้งยอมรับข้อตกลงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก่อนใช้งานบริการใดๆของทางบริษัท

1. คำจำกัดความ
1.1. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ https://www.equity.sinwattana.com ซึ่งให้บริการภายใต้บริษัท ฟีนิกซิคก์ สินวัฒนา จำกัด
1.2. บริษัท หมายถึง บริษัท ฟีนิกซิคก์ สินวัฒนา จำกัด
1.3. ผู้ขอใช้บริการ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้บริการต่างๆบนพื้นที่เว็บไซต์ https://www.equity.sinwattana.com หรือแพลตฟอร์มของทางบริษัท
2. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท ฟีนิกซิคก์ สินวัฒนา จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล คือ 0125559005061 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท ตั้งอยู่ที่ 139 อาคาร เศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ชั้น 17 เอ ถ. ปั้น แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
3. ขอบเขตและเงื่อนไขการให้บริการ
บริษัททำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยการให้บริการของบริษัทในการจัดให้มีมาตรการต่างๆที่ให้บริการแก่สมาชิกนั้นไม่ถือว่าเป็นนายหน้าหรือตัวแทนของสมาชิก โดยบริษัทมีความผูกพันในการให้บริการแก่สมาชิกตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
4. การใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการทราบ ยอมรับและตกลงกับบริษัท ดังนี้
4.1. บริษัทเปิดให้บริการสมัครเพื่อเป็นสมาชิก สำหรับบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายในการทำนิติกรรมสัญญา กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์จะใช้บริการกับทางบริษัทในการสมัครเป็นสมาชิกจำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ทั้งนี้ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องอ่านและยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขทั้งหมดที่ปรากฏในข้อตกลงฉบับนี้ โดยถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้เยาว์ในทุกกรณีเสมือนตนเป็นผู้ใช้บริการด้วยตนเองทุกประการ
4.2. ผู้ขอใช้บริการขอใช้บริการตกลงและรองรับว่าข้อมูลที่ทางผู้ขอใช้บริการให้แก่บริษัทเป็นจริงทุกประการ
4.3. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลทุกประเภทที่ผู้ขอใช้บริการทำการกรอกบนเว็บไซต์จะถูกส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะทางบริษัทจะระมัดระวังไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถูกข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางบริษัทกำหนดไว้
4.4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการแก่สมาชิก หากสมาชิกละเมิดหรือไม่กระทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมาชิกทราบล่วงหน้า
4.5. ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าการตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
4.6. ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆของบริษัท ที่ทางผู้ขอใช้บริการยินยอมตกลงไปแล้วยังคงมีผลอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกบัญชีผู้ขอใช้บริการแล้วก็ตาม
4.7. บริษัทอาจจะทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการใช้งานบริการต่างๆบนเว็บไซต์ของสมาชิกหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของทางบริษัท
4.8. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการบริษัทผู้ออกเสนอขายหรือการเสนอขายหลักทรัพย์ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์แก่บริษัทผ่านทางอีเมล์ info@sinwattana.com โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อทางบริษัทส่งอีเมล์ยืนยันการยกเลิกบริการตอบกลับไปทางผู้ขอใช้บริการและทางบริษัทจะดำเนินการยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ ทั้งนี้แม้จะยกเลิกการเป็นสมาชิกไปแล้วทางบริษัทยังคงมีสิทธิ์เก็บข้อมูลของสมาชิกและธุรกรรมการทำรายการของสมาชิกก่อนหน้าการขอยกเลิกการใช้บริการกับทางบริษัทเป็นเวลา 5 ปี
5. ความรับผิดชอบของทางบริษัท
ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบใน ความเสียหายดังกล่าวเฉพาะความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณ์พิเศษ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
5.1. มีการใช้บัญชีผู้บริหารระบบ หรือ username , password ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใดก็ตาม
5.2. เหตุสุดวิสัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร หรือการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือคอมพิวเตอร์ถูกไวรัส คอมพิวเตอร์รบกวน
5.3. ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของ
(1) ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ขอใช้บริการ หรือของบริษัท หรือ
(2) ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือ
(3) เครือข่ายการสื่อสารอื่น
5.4. ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้เนื่องจากบริษัทปิดปรับปรุง หรือบำรุงรักษาระบบ
5.5. ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาอนุมัติบริษัทผู้ออกเสนอขายและการเสนอขายหลักทรัพย์
5.6. การที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งโดยอาศัยข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการส่งให้ผ่านทางอีเมล หรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
5.7. การที่ผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทกำหนดขึ้น
6. ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ ไฟล์ต่างๆและบริการที่ปรากฎหรือถูกอัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์หรือแพล็ตฟอร์มของทางบริษัท ถือว่าเป็น ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย อาทิ ลิขสทธิ์ สิทธิบัตรและสิทธิใดๆตามกฎหมาย กรณที่ทางผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข จัดจำหน่ายหรือกระทำใดๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์นั้น ผู้ขอใช้บริการจำเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทหรือเจ้าของลิขสิทธิ์์ที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปใช้ หรือกระทำการใดๆ
7. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy & Policy)
ทางบริษัทได้มีการออกนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเก็บข้อมูล หรือการเสนอข้อมูลของสมาชิกเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งประสบความสำเร็จในการเสนอขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่เกิดความเสียหายต่อหลักทรัพย์และทรัพย์สินของสมาชิกรวมถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของสมาชิกและข้อมูลธุรกรรมใดๆไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวในที่นี้จะกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้
7.1. ข้อตกลงในการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิก
ทางบริษัทจะเริ่มทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการตั้งแต่ผู้ขอใช้บริการ ทำการสมัครสมาชิกกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเก็บข้อมูลธุรกรรมใดๆทั้งหมดของสมาชิกในการใช้บริการต่างๆบนไซต์
7.2. ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกอย่างมาก โดยได้มีการออกนโยบายไม่ให้เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกหรือข้อมูลอื่นๆที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นของสมาชิกให้แก่บุคคลที่สามยกเว้นบริษัทในเครือ นอกจากทางบริษัทจะ
7.2.1. ได้รับอนุญาตยินยอมจากเจ้าของข้อมูลและให้อำนาจแก่บริษัท
7.2.2. เห็นชอบว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือ เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.3. ข้อตกลงในการป้องกันข้อมูล
บริษัทได้ออกนโยบายในเรื่องระบบความปลอดภัยในการป้องกันและความรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ของสมาชิกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของบริษัทมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน อาทิ Firewalls, Key Management, Intrusion Detection และ Assessment Technologies นอกจากนั้น ยังมีการใช้เทคโนโลยี SSL เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ในการรับ-ส่งข้อมูล ว่ามีการเข้ารหัส-ถอดรหัสข้อมูลที่สมาชิกทำการกรอก แต่ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำดังกล่าวได้กระทำบน internet ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ ดังนั้นทางบริษัทจะใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการป้องการข้อมูลของสมาชิก
7.4. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและนโยบายของบริษัท
ข้อความที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของทางบริษัท ซึ่งหากในอนาคตทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารฉบับดังกล่าว โดยทางบริษัทจะทำการเผยแพร่ให้แก่สมาชิกให้รับทราบภายในเว็บไซต์นี้
7.5. ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการเพิ่มความปลอดภัย
7.5.1. สมาชิกควรเก็บรักษา username และ password ในการเข้าระบบไว้เป็นความลับ
7.5.2. สมาชิกไม่ควรจดหรือบันทึกรหัสไว้ในคอมพิวเตอร์หรือในที่ที่บุคคลอื่นสามารถพบเห็นได้ง่าย
7.5.3. สมาชิกควรเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบอยู่เสมอและไม่ควรใช้รหัสผ่านที่บุคคลอื่นสามารถคาดเดาได้ง่าย
7.5.4. สมาชิกควรดำเนินการออกจากระบบทุกคร้ังที่ใช้บริการบนเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยและไม่ควรเปิดหน้าจอที่เข้าระบบเรียบร้อยแล้วทิ้งค้างไว้
7.5.5. หลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่น
7.6. ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ถ้าสมาชิกมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถติดต่อกับบริษัทได้ที่อีเมล info@sinwattana.com