ขั้นตอนการตรวจสอบ

การคัดกรองข้อมูล

การประเมินราคา & การประเมินผล

การประเมินเป็นขั้นตอนแรกในการระดมทุน ซึ่งผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องเตรียมข้อมูลสำคัญทั้งหมด (NDA)

ข้อตกลงของการเสนอขายหลักทรัพย์ & กำหนดเงื่อนไขการจัดการเสนอขายหลักทรัพย์

การสร้างข้อตกลงโดยละเอียด ต้องการที่ชัดเจนในการลงทุน และเข้าใจความคืบหน้ากับธุรกิจในการระดมทุน เงื่อนไขข้อตกลง จะช่วยสนับสนุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกับผู้ลงทุน และเป็นการอ้างอิงที่ดี เพื่อย้ำเตือนผู้เสนอขายหลักทรัพย์อย่างที่เคยกล่าวไว้

การวางแผนหาทางออก

ความเข้าใจที่สำคัญจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน จะช่วยกำหนดว่า ความคืบหน้าของการลงทุนคืออะไรบ้าง ส่งผลให้ขั้นตอนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายและมั่นใจกับแนวทางการลงทุน

การตรวจสอบ

เอกสารสำคัญ

การตรวจสอบการเสนอขายหลักทรัพย์ เป็นขั้นตอนสำหรับการทำให้ข้อคิดเห็นของ Deal Flow ให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นและสร้างการเสนอขายหลักทรัพย์ได้อย่างสมบูรณ์จากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ เนื่องจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือเจ้าของธุรกิจเอง จะต้องตัดสินใจว่า สินวัฒนาเป็นตัวกลางที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นระดมทุน โดยความต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้องทั้งหมด เพื่อที่จะสอดคล้องตามกฎเกณฑ์ของ ECF เป็นขั้นตอนแรกสำหรับการเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์วิธีสมัครเป็นผู้ออกเสนอขายหลักทรัพย์.

รายการตรวจสอบ Due diligence

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ สำหรับเอกสารที่จำเป็น เพื่อให้มีความชัดเจนและมีความโปร่งใส สำหรับการตรวจสอบของบริษัท คือ ความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมในทุกๆฝ่าย ธุรกิจจะต้องดำเนินงานตามความเป็นความจริง

เงื่อนไขการจัดการเสนอขายหลักทรัพย์ สำหรับ Diligence Memo

เพ่ือให้ชัดเจนและมีคุณสมบัติทั้งหมดแก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร การสัมภาษณ์ การพิจารณาในที่ประชุม และเจาะลึก นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ลงทุน เพื่อทำให้มีคุณสมบัติและหาจำนวนในการลงทุน โดยการประเมินของผู้ลงทุนเองข้อมูลนี้เป็นการอ้างอิงซึ่งจะไม่รับรอง

การประเมินราคา

เป้าหมายในการประเมินราคา

ขั้นตอนที่สำคัญและการทดสอบนี้ เพื่อที่จะต้องการเอกสารข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อที่จะนำไปใช้ในการวัดผล ของมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับราคาหุ้น ในการพิจารณาให้แก่ผู้ลงทุนประเมินค่าที่ต้องการอย่างเป็นธรรม

การควบรวมกิจการ และการถูกซื้อกิจการ

การควบรวมกิจการ (การรวบรวมกิจการอื่นๆ เพื่อที่จะได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม) และการซื้อกิจการ (การเปลี่ยนเจ้าของในอีกกิจการหนึ่ง) อาจเป็นความต้องการที่จะเข้าใจในอุตสาหกรรมเพื่อที่จะปรับปรุงการซื้อขายทางธุรกิจให้เกิดขึ้นได้

การติดต่อซื้อขายที่อาจหมายถึงกลยุทธ์หรือการซื้อและสิ่งที่ทำร่วมกันที่เป็นแบบฉบับ ดังนั้นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่กำลังตั้งใจที่จะหาทางออก จะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะชนะอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย

IPO (Stock market listing)

ในการที่จะประสบความสำเร็จของทุกๆรูปแบบ และบริษัทที่จะเติบโตไปกับสินวัฒนา Equity Crowdfunding แพลตฟอร์ม ที่จะดูแลไปถึง 3 ปี เราจะสืบเนื่องการทำงานกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ จะออกไป เพื่อที่จะเข้าสู่ทางเลือกใน IPOs การหายไปในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ในการ pre-IPO จะเป็นการเตรียมตัวบนแพลตฟอร์ม กระบวนการทำสัญญาซื้อหุ้นจะชัดเจนและรวดเร็ว การสนับสนุนของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ และการหาทางออกให้แก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จึงเป็นเกียรติของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง

การลงทุน (Private equity / Venture capital)

ในขั้นตอนสุดท้ายใน 3 ปี บนแพลตฟอร์ม ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถเลือกในการ เดินทางต่อบนทิศทางความเป็นเจ้าของ โดยผู้ถือหุ้นที่มีอยู่

วิธีการประเมินค่า

ขั้นตอนการประเมินค่าจะถูกดำเนินการโดยทีมภายในของเรา รายงานการประเมินค่าภายนอกจะสามารถดำเนินการโดย การให้ราคาจากผู้ลงทุน หรือผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ถ้าจำนวนในการระดมทุนคือ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 150 ล้านบาท จะมีวิธีการร่วมกันดังนี้

วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

การคิดลดกระแสเงินสด (DCF) เป็นวิธีการประเมินที่ใช้ในการประมาณความน่าดึงดูดของโอกาสในการลงทุน การวิเคราะห์ DCF ใช้ประมาณการกระแสเงินสดอิสระในอนาคตและก่อให้เกิดการประมาณค่า ซึ่งใช้ในการประเมินศักยภาพในการลงทุน หากมูลค่าที่ได้รับจากการวิเคราะห์จาก DCF สูงกว่าต้นทุนปัจจุบัน ถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในโครงการนั้น ๆ

การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด

เป็นทฤษฎีการประเมินค่าจากแนวคิดที่ว่า สินทรัพย์หรือกิจการที่มีการขายในลักษณะคล้ายกันและมีราคาขายใกล้เคียงกัน สมมติฐานที่ว่าอัตราส่วนการเปรียบเทียบมูลค่ากับตัวแปรเฉพาะของบริษัทบางประเภท (อัตรากำไรจากการดำเนินงาน, กระแสเงินสด, ฯลฯ) จะคล้ายกันในทุกบริษัทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA)

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัท โดยพิจารณาจากความมั่งคั่งที่เหลือจากการคำนวณโดยหักต้นทุนเงินทุน จากกำไรสุทธิ และจากการดำเนินการหลังหักภาษี