sinwattana-equity-crowdfunding-funding-portal-banner

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

ขั้นตอนการตรวจสอบ

ขั้นตอนการตรวจสอบ

การคัดกรองข้อมูล


equity-crowdfunding-curation-assessment-and-evaluation

การประเมินผลและการประเมินมูลค่า

การประเมินผลเป็นขั้นตอนแรกในการระดมทุนซึ่งผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลสำคัญของบริษัท (สินวัฒนายอมรับข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นทราบ) เพื่อใช้ในการประเมินมูลค่าบริษัท

equity-crowdfunding-curation-term-sheet-of-dealflow-and-establish-dealflow-to-deal

ข้อตกลงของการเสนอขายหลักทรัพย์ & กำหนดเงื่อนไขการจัดการเสนอขายหลักทรัพย์

การจัดทำรายละเอียดในเอกสารข้อตกลงของการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นต้องการความชัดเจนในเรื่องของการลงทุนและความเข้าใจในความก้าวหน้าของธุรกิจในการระดมทุน เอกสารข้อตกลงของการเสนอขายหลักทรัพย์จะช่วยสนับสนุนความชัดเจนในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนและเป็นเอกสารอ้างอิงที่ดีเพื่อเตือนผู้เสนอขายหลักทรัพย์ให้ทราบถึงสิ่งที่พวกเขาได้ให้คำมั่นไว้

equity-crowdfunding-curation-exit-strategy

การประเมินราคา & การประเมินผลการวางแผนหาทางออก

ความเข้าใจที่สำคัญจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไปจนถึงนักลงทุนจะช่วยในการกำหนดสิ่งที่จำเป็นและสำคัญทั้งหมดที่ควรอยู่ในระหว่างขั้นตอนการลงทุนทำให้แต่ละขั้นตอนมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและช่วยกำหนดทิศทางไปสู่เป้าหมายสุดท้าย อีกทั้งยังตอบสนองแนวทางและความเชื่อมั่นในการลงทุนอีกด้วย

การตรวจสอบ

เอกสารสำคัญ

การตรวจสอบความถูกต้องของการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นกระบวนการในการพัฒนาความคิดและความสมบูรณ์ของการเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ในฐานะผู้เสนอขายหลักทรัพย์หรือเจ้าของธุรกิจ คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าสินวัฒนานั้นเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นระดมทุนของคุณ เราจึงกำหนดให้การส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของการระดมทุนหุ้นคราวด์ฟันดิง เป็นขั้นตอนแรกในการตรวจสอบความถูกต้องที่ผู้ออกเสนอขายพึงกระทำ วิธีสมัครเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์
equity-crowdfunding-validation-documentations

รายการตรวจสอบ Due diligence

เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญต่อทุกฝ่ายธุรกิจของผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องมีประวัติการดำเนินการที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
equity-crowdfunding-validation-due-diligence

เงื่อนไขการจัดการเสนอขายหลักทรัพย์ สำหรับ Diligence Memo

เกี่ยวกับการชี้แจงและตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่เราได้ทำ
ไม่ว่าจะผ่านทางเอกสารการสัมภาษณ์ การทบทวนการประชุม และการศึกษาวิเคราะห์อุตสาหกรรม ถือได้ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ลงทุนเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติและปริมาณการลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถประเมินด้วยตนเองได้ ซึ่งข้อมูลที่ถูกเผยแพร่เป็นเพียงจุดอ้างอิงและไม่ใช่ตัวชี้วัดหรือรับรองการลงทุน
equity-crowdfunding-validation-deal-terns-to-diligence-memo

การประเมินราคา

เป้าหมายในการประเมินราคา

ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการและบททดสอบที่สำคัญ ซึ่งต้องการความชัดเจนของเอกสารเพื่อใช้ในการประมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจของราคาหุ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลการประเมินที่ยุติธรรม พร้อมทั้งเหตุผลประกอบที่จำเป็นทั้งหมด
equity-crowdfunding-valuation-objective-mergers-and-acqisitions

การควบรวมกิจการ และการถูกซื้อกิจการ

การควบรวมกิจการ (การควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นๆ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม) และการซื้อกิจการ (การเปลี่ยนเจ้าของเป็นบริษัทอื่น) อาจต้องการความเข้าใจในอุตสาหกรรมเพื่อปรับแต่งการซื้อขายทางธุรกิจดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้
การซื้อขายดังกล่าวอาจหมายถึงกลยุทธ์หรือการซื้อทางการเงินและโดยทั่วไปแล้วการทำงานร่วมกันจะส่งผลดีกว่า ดังนั้นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่กำลังมองหาทางออกดังกล่าวจึงมีหลายสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่จะใช้ดึงดูดบริษัทเป้าหมาย

IPO (Stock market listing)

เมื่อประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและบริษัทมีการเติบโตบนแพลตฟอร์มการ ระดมทุนหุ้นคราวด์ฟันดิงของสินวัฒนาครบสามปี เรายังคงทำงานร่วมกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์เพื่อพาผู้เสนอขายหลักทรัพย์ออกสู่ทางเลือกในการเสนอขายหุ้น IPO โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบนแพลตฟอร์ม เปรียบเสมือนการเตรียมตัวเสนอขายหุ้น (Pre-IPO) ซึ่งช่วยให้กระบวนการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จริงนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและชัดเจน การสนับสนุนผู้เสนอขายหลักทรัพย์และพาพวกเขาไปถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดถือเป็นเกียรติของเรา
equity-crowdfunding-valuation-objective-ipo

equity-crowdfunding-valuation-objective-investment-private-equity-venture-capital

การลงทุน (Private equity / Venture capital)

เมื่อครบสามปีบนแพลตฟอร์มระดมทุนของสินวัฒนา ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถเลือกที่จะเดินทางต่อไปในความเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นเดิม

วิธีการประเมินค่า

กระบวนการประเมินมูลค่าจะดำเนินการโดยทีมงานภายในของเรา ส่วนรายงานการประเมินมูลค่าภายนอกสามารถดำเนินการได้ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของนักลงทุนหรือผู้เสนอขายหลักทรัพย์ หากจำนวนเงินที่ต้องการระดมทุนมากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ / 150 ล้านบาท วิธีทั่วไปที่ใช้มีดังนี้:

วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

การวิเคราะห์ DCF ใช้การประมาณการกระแสเงินสดอิสระในอนาคตและส่วนลด เพื่อให้ได้มาซึ่งการประมาณมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งใช้ในการประเมินศักยภาพในการลงทุน หากมูลค่าที่ผ่านการวิเคราะห์ DCF สูงกว่าต้นทุนปัจจุบันของการลงทุน นั่นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน
equity-crowdfunding-valuation-method-discount-cash-flow

equity-crowdfunding-valuation-method-market-multiples-methods

การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด

วิธีการเปรียบเทียบความถูกแพงกับค่าเฉลี่ยในตลาดเป็นทฤษฎีการประเมินมูลค่าตามแนวคิดที่ว่าสินทรัพย์ที่คล้ายกันขายในราคาที่ใกล้เคียงกัน สันนิษฐานได้ว่าอัตราส่วนเปรียบเทียบมูลค่ากับตัวแปรเฉพาะบางตัวของบริษัท (กำไรจากการดำเนินงานกระแสเงินสด ฯลฯ ) จะเหมือนกันในบริษัทที่คล้ายคลึงกัน

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA)

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทโดยพิจารณาจากความมั่งคั่งคงเหลือ ที่คำนวณโดยการหักต้นทุนของเงินทุนออกจากกำไรจากการดำเนินงานและปรับภาษีเป็นเงินสด EAV สามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นผลกำไรทางเศรษฐกิจและพยายามยึดกำไรทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของบริษัท
equity-crowdfunding-valuation-method-economic-value-added
แก้ไขเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
หากมีคำถามหรือปัญหาทางเทคนิค ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านทาง อีเมล sindeal@sinwattana.com
หรือโทร (+66)2-233-3723