Equity Crowdfunding ในประเทศไทย

sinwattana-equity-crowdfunding

สินวัฒนาเป็นเสมือนตัวกลางในการระดมทุน

การระดมทุนหลักทรัพย์ของสินวัฒนาได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อที่จะได้รับการอนุญาต และความเห็นชอบที่จะดำเนินการ ในประเทศไทย แนวทางของสินวัฒนา จัดตั้งเพื่อที่จะส่งเสริมความต้องการที่ชัดเจนและการเปิดเผยของผู้เสนอขายหลักทรัพย์เพื่อที่จะสนับสนุนทุกๆ เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพื่อมุ่งมั่นที่จะให้เราตรวจสอบคุณสมบัติโดยละเอียดถี่ถ้วนของทุกๆ การเสนอขายหลักทรัพย์ แต่การตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงนั้น จะเป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง

ประเภทของการเสนอขายหลักทรัพย์

สินวัฒนามุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อน 8 กลุ่มธุรกิจสำหรับ Equity Crowdfunding

1. เทคโนโลยีชีวภาพ

2. ทรัพยากรธรรมชาติ

3. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

4. วัฒนธรรม

5. ธุรกิจสุขภาพ

6. อุตสาหกรรม

7. วิทยาศาสตร์

8. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ กรุณาติดต่อ sindeal@sinwattana.com

How it works

1. สร้างการเสนอขายหลักทรัพย์

สมัครเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ได้ด้วยการกรอกข้อมูลบริษัทและรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์บนแพลตฟอร์ม โดยจะต้องแนบเอกสาร กรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องและยอมรับข้อตกลงกับสินวัฒนา ทางสินวัฒนาจะทำการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียด

1.

equity-crowdfunding-create
equity-crowdfunding-verify-process

2.

2. ขั้นตอนการดำเนินการ

สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือก ผู้ออกเสนอขายหลักทรัพย์จะต้องลงนามใน สัญญาและยอมรับข้อตกลงกับทางสินวัฒนา พร้อมทั้งชำระ ค่าบริการในการจัดการ ภายใน 2 วันนับตั้งแต่ลงนามในสัญญา สินวัฒนาจะทำการตรวจสอบโดยการคัดกรอง, ตรวจสอบข้อมูล และประเมินมูลค่าของขนาดธุรกิจและความน่าเชื่อถือในการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่จะต้องประกาศรายละเอียดแผนงานให้แก่ผู้ลงทุนรับทราบ

3. เผยแพร่บนเว็บไซต์

หลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินมูลค่าของการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์จะถูก เผยแพร่ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ามาร่วมระดมทุนบนเว็บไซต์สินวัฒนา โดยการระดมทุนจะมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 90 วัน

3.

equity-crowdfunding-publish-deal
equity-crowdfunding-invest

4.

4. ลงทุนในการเสนอขายหลักทรัพย์

สมัครเป็นผู้ลงทุน บนเว็บไซต์สินวัฒนา ทำได้โดยกรอกและส่งเอกสารยืนยันตัวตนรวมถึงเอกสารที่ใช้ยืนยันว่าเป็นผู้ลงทุนแต่ละประเภท* บนเว็บไซต์ ทางสินวัฒนาจะทำการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางอีเมลภายในระยะเวลา 2-7 วันทำการ ผู้ลงทุนจำเป็นต้องทำความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงในการลงทุน หลังจากนั้นผู้ลงทุนจะสามารถ ค้นหาและเลือกจองซื้อหลักทรัพย์ที่สนใจได้ และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ตามใบแจ้งยอดชำระเงิน** ภายในเวลา 1 วัน

* ประเภทของผู้ลงทุน ได้แก่ ผู้ลงทุนรายบุคคลและผู้ลงทุนที่มิใช่รายบุคคล โดยผู้ลงทุนรายบุคคลจะต้องผ่านการทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน ก่อนที่จะทำการจองซื้อหลักทรัพย์
** ผู้ลงทุนต้องชำระค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมรายการละ 20 บาท

5. ระดมทุนสำเร็จ

เมื่อการระดมทุนสำเร็จแล้ว ทางเราแนะนำให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ จำเป็นต้องจัดการเอกสารทุกๆ อย่างให้พร้อม ตามกฎของ กลต. ใบหุ้นจะต้องออกแก่ผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้นรายใหม่ และการประกาศจะต้องมีผลบังคับแก่ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องคอยอัพเดทเป็น รายงานรายไตรมาสจนถึงสามปีแก่ผู้ลงทุน

* หากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสบผลสำเร็จ เราจะดำเนินการอนุมัติให้ผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อโอนเงินคืนแก่ผู้ลงทุนภายใน 7 วันทำการ

5.

equity-crowdfunding-success

ทำไมต้อง Equity Crowdfunding?

equity-crowdfunding-growth

ผู้ออกเสนอขาย

เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการขอระดมทุน

เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์

ได้รับผลตอบรับหรือข้อเสนอแนะจากผู้คน

equity-crowdfunding-increase

ผู้ลงทุน

แบรนด์แอมบาสเดอร์

เติบโตไปพร้อมบริษัท

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน