sinwattana-equity-crowdfunding-funding-portal-banner

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

วิธีสมัครเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนสำหรับผู้ออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะขอระดมทุน

เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการออกเสนอขายหลักทรัพย์ คือ เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) (Non-Listed) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 2-3 ปี มีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่ชัดเจนโดยมีขั้นตอนดังนี้

หากข้อมูลและเอกสารของคุณยังไม่พร้อม หรือมีข้อสงสัยขั้นตอนในการขอระดมทุนสามารถหรือติดต่อสอบถาม เพื่อรับคำแนะนำเบื้องต้นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ sindeal@sinwattana.com โทร (+66)2-233-3723 Messenger ในวันและเวลาทำการ

1. ขอระดมทุนผ่าน Equity Crowdfunding

ศึกษาเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มาเบื้องต้นหรือสนใจที่จะขอระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของ Sinwattana สามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัย หรือ พูดคุยเพื่อรับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อนัดหมายการประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ sindeal@sinwattana.com โทร (+66)2-233-3723 หรือ Messenger
equity-crowdfunding-issuer-raise-fund
equity-crowdfunding-issuer-meeting

2. ร่วมหารือ
ใช้เวลาดำเนินการ 1-2 สัปดาห์

เป็นการพบปะพูดคุย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Equity Crowdfunding รวมถึงทำความรู้จักกับธุรกิจ และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ในการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องมอบสัญญาเก็บรักษาความลับ (NDA) ให้กับทางสินวัฒนาลงนามรับทราบ จากนั้นนำส่งเอกสารสำคัญที่จำเป็น เช่น แผนธุรกิจ (Business Plan), รายงานการตรวจสอบงบการเงิน (Audited Financial Report), ประมาณการทางการเงิน (Financial Projection) และอื่นๆ

ให้ทางสินวัฒนาทำการตรวจสอบเบื้องต้น (Curation)
equity-crowdfunding-issuer-meeting

3.ตรวจสอบเบื้องต้น (Curation)
ใช้เวลาดำเนินการ 1-2 สัปดาห์

สินวัฒนาทำการตรวจสอบข้อมูลบริษัทเบื้องต้น (Curation) จากข้อมูลและเอกสารที่ได้รับ เริ่มตั้งแต่ประเภทและรูปแบบธุรกิจ ประวัติความเป็นมาของบริษัท ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร แผนการดำเนินธุรกิจ และอื่น ๆ เพื่อความถูกต้องโปร่งใส และดูแนวโน้มความเป็นไปได้ในการขอระดมทุนจากผู้ลงทุน

เมื่อผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นและพิจารณาแล้วว่าธุรกิจมีความเป็นไปได้ในการขอระดมทุน ผู้เสนอขายหลักทรัพย์และสินวัฒนาร่วมลงนามในสัญญาข้อตกลงระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มสินวัฒนา และชำระค่าบริหารจัดการ* (Appointment Fee) และค่าเปิดบัญชี Safekeeper ภายใน 7 วัน เพื่อเริ่มดำเนินการในขั้นตอนของการประเมินมูลค่าบริษัท

* ค่าบริหารจัดการ เป็นค่าบริการที่สินวัฒนาจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ประเมินมูลค่าบริษัท ให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ การเตรียมเอกสารต่างๆและการทำการตลาด เพื่อทำให้การระดมทุนประสบความสำเร็จ
equity-crowdfunding-curation
equity-crowdfunding-management-process

4. ตรวจสอบและประเมินมูลค่าบริษัท
ใช้เวลาดำเนินการ 1-2 สัปดาห์

สินวัฒนาทำการตรวจสอบข้อมูล และประเมินมูลค่าของขนาดธุรกิจและความน่าเชื่อถือในการเสนอขายหลักทรัพย์ ตามขั้นตอนการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญของสินวัฒนา ที่จะจัดทำเอกสาร (Term Sheet) เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงานและจัดทำเอกสารให้แก่ผู้ลงทุนรับทราบบนแพลตฟอร์ม อาจมีการต่อรองเพื่อทำให้การเสนอขายหลักทรัพย์เหมาะสมทั้งสองฝ่าย

หลังจากนั้นทางสินวัฒนาจะทำการเปิดบัญชีกับทาง Safekeeper ให้กับผู้เสนอขายหลักทรัพย์โดยจะมีค่าบริการ 8,000 - 10,000 บาท

* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
equity-crowdfunding-management-process

5. สร้างการเสนอขายหลักทรัพย์
ใช้เวลาเพียง 10 นาที หากเอกสารและข้อมูลพร้อม

สมัครเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ด้วยการกรอกข้อมูลบริษัทและรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์บนแพลตฟอร์ม โดยจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและแนบเอกสารให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัท บัญชีธนาคาร พาร์ทเนอร์ สมาชิกในทีม รางวัลที่ได้รับ ข้อมูลทางการเงิน และอื่น ๆ เพื่อแสดงบนแพลตฟอร์ม
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องเปิดบัญชีสำหรับการโอนเงินเมื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จและกรอกข้อมูลและแนบเกี่ยวกับบัญชีธนาคารดังนี้
1. ไฟล์สำเนารูปสมุดบัญชี
2. เลขที่บัญชี
3. ชื่อบัญชี

* บัญชีของธนาคารกสิกรไทยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม ส่วนบัญชีธนาคารอื่นจะมีค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคารนั้น ๆ
equity-crowdfunding-create-company-profile-register
equity-crowdfunding-create-company-profile-documents
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการคัดกรองข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณสมบัติ ได้แก่

1. จดหมายผู้มีอำนาจลงนามจากผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
2. รายละเอียดของแผนธุรกิจ
3. แบบแผนผังธุรกิจ ตัวอย่าง
4. รายงานการตรวจสอบงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
5. รายงานการประชุมประจำปี
6. สำเนาถูกต้องของใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
equity-crowdfunding-create-company-profile-documents
ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ดีสำหรับแผนการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ

เพื่อให้มีความชัดเจนในการออกเสนอขายหลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น ทางเราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สร้างวิดีโอสั้นๆ ความยาวประมาณ 3 นาที เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจและบริษัท สำหรับการระดมทุนผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องนำเสนอรายละเอียดเนื้อหาให้ดี เพื่อที่จะได้รับผลการตอบรับจากผู้ลงทุนซึ่งอยู่ในส่วนของหน้าความคิดเห็น
equity-crowdfunding-create-company-profile-video
ตามประกาศที่ต้องปฏิบัติตามของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องทำการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการขอระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มอื่น (Self-Declaration)

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์รวมของแต่ละบริษัทต่อผู้ลงทุนรายบุคคลทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 20 ล้านบาทในรอบระยะเวลา 12 เดือนนับแต่มีการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกและไม่เกิน 40 ล้านบาท นับแต่วันที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงครั้งแรก
equity-crowdfunding-pre-launch-roadshow

6. Pre-Launch Roadshow
30-60 วัน

เป็นขั้นตอนเพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนได้พบกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อร่วมฟังความตั้งใจจริงในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร แผนธุรกิจแผนการตลาดในอนาคต และสามารถถาม - ตอบทุกข้อสงสัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนและได้รับผลตอบรับที่แท้จริงรวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงก่อนที่จะเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม

ในการ Pre-Launch แนะนำว่าควรทำให้ผู้ลงทุนสนใจที่จะลงทุนมากกว่า 70% เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเสนอขายหลักทรัพย์น่าดึงดูดแก่ผู้ลงทุน

หากไม่ถึงจำนวนข้างต้นจะทำให้มีความเสี่ยงที่การเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสบผลสำเร็จ
equity-crowdfunding-pre-launch-roadshow

7. การอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อเผย แพร่บนแพลตฟอร์ม
30-60 วัน

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้ามาร่วมระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มโดยจะต้องได้รับการระดมทุนจากผู้ลงทุนเต็ม 100% มิเช่นนั้นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ก็จะไม่ได้รับเงินระดมทุนใดๆหรือที่เรียกว่า ‘All or Nothing’

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องทำการตลาด และ Roadshow เพื่อให้เข้าถึงผู้ลงทุนและได้รับการลงทุนอย่างเต็มที่

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ทันที โดยจะเปลี่ยนเป็นโดยปิดการถอนการจองซื้อ 2 วันก่อนปิดการเสนอขาย (Cooling Period)
equity-crowdfunding-publish

ค่าบริการ

sinwattana-equity-crowdfunding-appointment-fee

ค่าบริหารจัดการ

300,000 บาท
ค่าบริหารจัดการจะถูกออกใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อใช้ในการยอมรับที่จะขอระดมทุนผ่านสินวัฒนา โดยสามารถจ่ายค่าบริการภายใน 7 วัน
sinwattana-equity-crowdfunding-service-fee

ค่าบริการแพลตฟอร์ม

3% - 8%
สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ประสบผลสำเร็จเท่านั้น ทางสินวัฒนาจะทำการอนุมัติให้ Safekeeper โอนเงินระดมทุนแก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ โดยจะทำการหักค่าบริการแพลตฟอร์ม 3% ถึง 8% ของจำนวนเงินเป้าหมายการระดมทุน

ขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์เมื่อการระดมทุนประสบผลสำเร็จ


sinwattana-equity-crowdfunding-issuer-on-successful-fund-raised

1. เมื่อการระดมทุนสำเร็จ

สินวัฒนาทำรายงานสรุปผลการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำรายงาน CFD-issuer ส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.

2. ใบหุ้น

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องออกใบหุ้นให้กับผู้ลงทุนทั้งหมดที่ร่วมลงทุนในการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนเกี่ยวกับการออกใบหุ้น หากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่สะดวกดำเนินการเอง ทางสินวัฒนาได้แต่งตั้งให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าใบหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นถูกต้องสมบูรณ์
sinwattana-equity-crowdfunding-issuer-share-certificate
sinwattana-equity-crowdfunding-issuer-transfer-money-to-issuer

3. โอนเงินให้แก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้ทำการออกใบหุ้นเรียบร้อยแล้วก็คือการโอนเงินที่ได้จากการระดมทุน ให้แก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ทางเราจะมอบหมายให้ Safekeeper ทำการหักค่าบริการของ Safekeeper เป็นจำนวน 0.05% - 0.35% ของจำนวนเงินระดมทุน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ)
สำหรับค่าบริการแพลตฟอร์มและทาง Safekeeper จะหักค่าบริการแพลตฟอร์ม 3% - 8% ให้กับสินวัฒนา หลังจากนั้นจะโอนให้แก่ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ภายใน 1-2 วันทำการ

4. การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องทำการประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัททางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลา 14 วัน และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
* ขั้นตอนการจดทะเบียนเพิ่มทุนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้นด้วยตนเอง
sinwattana-equity-crowdfunding-issuer-increase-capital-dbd
sinwattana-equity-crowdfunding-issuer-has-to-keep-updating-deal

5. ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องคอยอัพเดทการ เสนอขายหลักทรัพย์

หลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์สิ้นสุดลงแล้วผู้เสนอขายหลักทรัพย์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการอัพเดทข้อมูลหรือจัดทำรายงานความคืบหน้าแบบไตรมาส ให้แก่ผู้ลงทุนได้รับทราบ ข้อมูลที่อัพเดทควรประกอบไปด้วยประสิทธิภาพของบริษัทและรายงานการใช้งบประมาณการเงินที่ได้รับการจัดสรรที่มาจากการระดมทุนบนแพลตฟอร์มของสินวัฒนา
* หากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสบความสำเร็จทางเราจะดำเนินการอนุมัติให้ Safekeeper โอนเงินจองซื้อคืนแก่ผู้ลงทุนภายใน 7 วัน
แก้ไขเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
หากมีคำถามหรือปัญหาทางเทคนิค ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมล sindeal@sinwattana.com
หรือโทร (+66)2-233-3723