วิธีสมัครเป็นผู้ลงทุน

ขั้นตอนการลงทุนสำหรับนักลงทุน

1. สมัครเป็นสมาชิกบนแพลตฟอร์ม

การสมัครเป็นผู้ลงทุน ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนกับทางแพลตฟอร์มโดยการสมัครสมาชิกและกรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัวให้ถูกต้อง ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบจากทางทีมงานว่ามีความถูกต้องและสามารถยืนยันตัวตนได้จริง

ผู้ลงทุนจะต้องกรอกข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดลงในแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือรูปภาพ

2. เพื่อสมัครเป็นผู้ลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน จะถูกแยกประเภทตามกฎของกลต.

เลือก สมัครเป็นผู้ลงทุน เพื่อที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดของสำเนาและเลือกเอกสารใดเอกสารหนึ่งที่จะสมัครตามประเภทของผู้ลงทุน

1. แนบรูปถ่ายของคุณที่ถ่ายคู่กับบัตรประชาชน โดยต้องเห็นใบหน้าและบัตรประชาชนชัดเจน

2. เลขหนังสือเดินทาง

3. เลขที่จดทะเบียนบริษัท

นักลงทุนจะต้องมีบัญชีธนาคารกสิกรไทย สำหรับคืนเงินจากการถอนการจองซื้อหลักทรัพย์

1. ไฟล์รูปสำเนาสมุดบัญชีของธนาคารกสิกรไทย

2. เลขที่บัญชี

3. ชื่อบัญชี

สำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายบุคคลจะต้องแนบไฟล์ใบรับรองให้ครบถ้วนเพื่อที่จะยืนยันตัวตนว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันและตามกฎของการลงทุนในผู้ลงทุนแต่ละประเภท

ในการสมัครเป็นผู้ลงทุนรายบุคคล จะต้องผ่านการทำแบบทดสอบโดยสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลความรู้สามารถหาได้ในหน้าความรู้ด้านการลงทุน

3. การตรวจสอบและอนุมัติ

ทางเราจะทำการพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้ให้ในแพลตฟอร์มเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลนั้นถูกต้อง

การอนุมัติ ผู้ลงทุนจะได้รับ Email เพื่อแจ้งผลของสถานะภายใน 2-7 วันทำการ

4. ลงทุนผ่านสินวัฒนา

หลังจากการอนุมัติ ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ลงทุนได้ทันทีในประเภทธุรกิจต่างๆ ที่ได้เปิดเผยในแพลตฟอร์ม

เมื่อผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะทำการจองซื้อหลักทรัพย์ จะต้องพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยมีระยะเวลาในการชำระเงินภายใน 1 วันทำการ มิเช่นนั้นการจองซื้อจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

อย่าลืมว่า จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้ลงทุนตามกฎ

ผู้ลงทุนรายย่อยจะต้องประกาศตนเอง(Self-Declaration) ที่เคยลงทุนในแพลตฟอร์มอื่นในระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกการจองซื้อได้ทุกเมื่อที่ต้องการและจะดำเนินการคืนเงินภายใน 2 วัน แต่จะไม่สามารถยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนจะทำการปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือเรียกว่า Cooling Period

หากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสบความสำเร็จ ทางเราจะดำเนินการอนุมัติให้ Safe keeper โอนเงินจองซื้อคืนแก่ผู้ลงทุนภายใน 7 วันทำการ

ประเภทผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนรายบุคคล (Retail Investor)

ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุน 50,000 บาท ต่อบริษัท และ 500,000 บาทภายใน 1 ปี จากทุกๆแพลตฟอร์ม

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนรายบุคคลจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านการลงทุน เพื่อที่จะรู้ได้ว่า ท่านพร้อมที่จะลงทุนแล้ว

ผู้ลงทุนมิใช่รายบุคคล (Non-Retail Investor)

ผู้ลงทุนที่ไม่จำกัดจำนวนเงินในการลงทุน ซึ่งจะแยกออกเป็น 4 ประเภท

1. ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor)

กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย;

(2) ธนาคารพาณิชย์;

(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น;

(4) บริษัทเงินทุน;

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์;

(6) บริษัทหลักทรัพย์;

(7) บริษัทประกันวินาศภัย;

(8) บริษัทประกันชีวิต;

(9) กองทุนรวม;

(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)

(11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(13) กองทุนประกันสังคม

(14) กองทุนการออมแห่งชาติ

(15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

(19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท

(22) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)

(24) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

(25) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศ

2. กิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust)

กร. 7/2557 เรื่อง การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 2)

มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไป โดยจำกัดลักษณะของผู้ลงทุนไว้เฉพาะที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ แต่ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

3. นิติบุคคลร่วมลงทุน (Venture Capital)

กน. 22/2545เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการเงินร่วมลงทุน

4. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Qualified Investor)

สจ. 70/2558 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ

(1) ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการระดมทุน

(2) บุคคลธรรมดาซึ่งมีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้น 1 ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัติในแต่ละข้อดังต่อไปนี้

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น

(ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป

การคำนวณสินทรัพย์หรือรายได้ตาม (ก) หรือ (ข) อาจนับรวมกับส่วนของคู่สมรสได้

(3) ผู้บริหาร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการลงทุน หรือผู้ที่เคยประเมินคุณค่าของผู้ประกอบธุรกิจหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ มาไม่น้อยกว่า 3 ปีเช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน นักวิเคราะห์ ผู้บ่มเพาะธุรกิจ (incubator) กรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้บริหารของธุรกิจ เป็นต้น มีเงินลงทุนโดยตรงในหุ้นตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ความเป็นไปได้ของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่จะประสบผลสำเร็จ

บริษัทที่เสนอขายหุ้นมักจะมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจ เมื่อบริษัทเพิ่งเริ่มต้นมีขนาดเล็ก ทำให้อัตราความล้มเหลวค่อนข้างสูง ดังนั้นบริษัทที่ต้องการจะระดมทุน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนธุรกิจ ผู้วิเคราะห์จะต้องมีความคิดที่จะวางแผนความเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด แผนการจัดการ แผนทรัพยากรบุคคล แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนฉุกเฉิน เพราะว่า จะต้องหาความเป็นไปได้ในแต่ละแผน เพื่อที่จะวางใจ ในความเป็นไปได้ที่แตกต่างเพื่อประเมินผล สำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่จะเมินผล ให้มั่นใจในการลงทุนในบริษัทและไม่สูญเปล่า

* หากการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ประสบความสำเร็จ ทางเราจะดำเนินการอนุมัติให้ Safe keeper โอนเงินจองซื้อคืนแก่ผู้ลงทุนภายใน 2 วันทำการ

เมื่อการเสนอขายหลักทรัพย์ประสบความสำเร็จ จะเกิดอะไรขึ้น?

1. ใบแสดงข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท

หลังจากที่การเสนอขายหลักทรัพย์สำเร็จแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องออกใบหุ้นแก่ผู้ลงทุนของการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นๆ ทั้งหมด ภายหลังจากดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทุนจะสามารถติดตามผลความคืบหน้าจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ เมื่อนักลงทุนได้รับใบหุ้นแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด เพื่อแน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง

2. ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลหรือข่าวสารทั้งหมด ในแต่ละไตรมาสผ่านเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มได่้ทันที ข้อมูลจะถูกอัพเดทให้แก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริษัท รายงานทางการเงิน และแผนการเงินของบริษัท