sinwattana-equity-crowdfunding-funding-portal-banner

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

คู่มือ

เราได้รวบรวมขั้นตอนข้อควรรู้ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Equity Crowdfunding มากขึ้น สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์และผู้ลงทุน

เกี่ยวกับผู้ออกเสนอขาย

ต้องการระดมทุน Crowdfunding กับ สินวัฒนา ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

สมัครสมาชิกบนแพลตฟอร์ม
อ่านและศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์
เตรียมเอกสารเกี่ยวกับบริษัทดังนี้
1. จดหมายผู้มีอำนาจลงนาม จากผู้ถือหุ้นของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุอย่างถูกกฎหมาย ภายใต้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
2. รายละเอียดของแผนธุรกิจ
3. แบบแผนผังธุรกิจตัวอย่าง
4. รายงานการตรวจสอบทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี
5. รายงานการประชุมประจำปี
6. สำเนาถูกต้องของใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
กรอกข้อมูลและแนบเกี่ยวกับบัญชีธนาคารดังนี้
1. ไฟล์สำเนารูปสมุดบัญชี
2. เลขที่บัญชี
3. ชื่อบัญชี
เตรียมแผนธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อมานำเสนอในเบื้องต้น เตรียมแผนการตลาดที่จะใช้โปรโมทเพื่อทำ Roadshow
อ่านเพิ่มเติม

มีเกณฑ์อะไรบ้างในการขอระดมทุน

เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) (Non-Listed) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย มีการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 2-3 ปี มีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่ชัดเจน

Roadshow คืออะไร

สร้าง Roadshow สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นช่องทางที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนได้พบกับคุณ เพื่อร่วมฟังความตั้งใจจริงในการต่อยอดธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร แผนธุรกิจ แผนการตลาดในอนาคต และสามารถถาม - ตอบทุกข้อสงสัย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน

ทำไมต้องทำ Video

เพราะ Video เป็นสื่อหนึ่งที่สามารถนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น

ค่าบริการ สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คิดเป็นเท่าใดบ้าง

มีค่าบริการ 2 ประเภท
1. ค่าบริหารจัดการหลังการเซ็นสัญญา ประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ 300,000 บาท และ ค่าเปิดบัญชี Safekeeper 50,000 บาท
2. ค่าบริการแพลตฟอร์มหลังการเสนอขายหลักทรัพย์สำเร็จ 1.8% ประกอบด้วยค่าบริการแพลตฟอร์ม 3% - 8% และ ค่าบริการ Safekeeper 1.8% (เรียกเก็บไม่เกิน 300,000 บาท) ชำระโดยหักจากจำนวนเงินเป้าหมาย

ประเภทธุรกิจที่สินวัฒนามุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อน มีอะไรบ้าง

ประเภทธุรกิจที่สินวัฒนามุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนมี 9 ธุรกิจดังนี้
1. เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
2. เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)
3. ทรัพยากรธรรมชาติ (Climate Assets)
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Communication Information)
5. วัฒนธรรม (Cultural Heritage)
6. ธุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness)
7. อุตสาหกรรม (Manufacturing)
8. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)
9. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science Technology)
หากบริษัทของคุณไม่อยู่ในประเภทข้างต้น สามารถติดต่อ sindeal@sinwattana.com เพื่อปรึกษาเบื้องต้น

เมื่อระดมทุนสำเร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะต้องออกใบหุ้นแก่ผู้ลงทุน และคอยอัพเดทข่าวสารผ่านทางสินวัฒนาให้แก่ผู้ลงทุน

วิธีระดมทุนให้สำเร็จ

ตั้งเป้าหมาย วางแผนการตลาดให้ชัดเจน
สร้างแผนโปรโมท
สร้าง Video ที่มีเรื่องราวน่าสนใจ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน

Self Declaration สำหรับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนที่เคยได้ทำมาก่อนหน้าจากแพลตฟอร์มอื่นเพื่อยืนยันข้อกำหนดที่ว่า จะต้องระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลไม่เกิน 20 ล้านบาทใน 1 ปีแรก และวงเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้

ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ สามารถปิดก่อนเวลาได้หรือไม่

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์สามารถปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ หากการเสนอขายหลักทรัพย์ครบ 100% ก่อนเวลาปิดที่กำหนด โดยจะขยายเวลาปิด 5 วัน เพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจ ก่อนที่จะปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ Cooling Period